spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Algemeen

Binnen deze praktijk wordt onderzoek/behandeling voor verschillende psychische/emotionele problematiek aangeboden: het kan bijvoorbeeld gaan om depressieve- of angstklachten, zoals paniek-, dwang-  en posttraumatische stress, of dissociatieve klachten; (pathologische) rouw, identiteitsklachten en persoonlijkheidsproblemen; relationele problemen (in de partnerrelatie of in relatie met vrienden, collega’s, of werkgevers) of problemen gerelateerd aan de werk- of opleidingssituatie.

Niet alle problemen kunnen in deze praktijk behandeld worden, zoals bijv. alcohol-, gok- of andere verslavingen, dementie, en ernstige psychoses of stemmingsstoornissen en ernstiger persoonlijkheidsproblematiek, die intensievere zorg behoeven. Ook voor mensen die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren waarop de praktijk geopend is (de praktijk biedt geen 24-uurs zorg), is de praktijk niet geschikt. In dat geval kunt u zich het beste richten tot onder andere de Reinier van Arkel groep of Novadic-Kentron.

In deze praktijk staat behandeling middels psychotherapie centraal. Naast (psychiatrisch en psychodiagnostisch) onderzoek en indicatiestelling wordt behandeling aangeboden, die bestaat uit individuele psychotherapie of partnerrelatietherapie, doorgaans met een frequentie van eenmaal per week.

Psychotherapie beoogt een verandering in het persoonlijk functioneren te bewerkstelligen.

Afhankelijk van de aard van uw problematiek en uw zorgvraag wordt er gebruikt gemaakt van methoden uit de psychoanalyse, inzichtgevende/psychodynamische psychotherapie en systeemtherapie (EFT). In sommige gevallen wordt een aanvullende farmacotherapeutische behandeling geadviseerd, of wordt een gelijktijdige module EMDR geadviseerd.

Bij de start, op indicatie soms ook tussentijds, en bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd een klachtenlijst in te vullen. De uitkomsten hiervan worden met u besproken.

Minstens een keer per jaar is er een vast evaluatiemoment. Het behandelplan wordt dan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld en de uitkomst van ROM met u besproken.

Evaluatie is tevens onderdeel van het therapeutisch proces, waarin gedachten, gevoelens en behoefte van u, die betrekking hebben op de persoon van de therapeut, in zijn/haar functioneren als therapeut, op ieder moment aan de orde kunnen komen.

Bij afsluiting van de behandeling is er een evaluatief gesprek over het doorlopen proces en de uitkomst in relatie tot de eerder gestelde behandeldoelen; ook komen, indien van toepassing, mogelijke vervolgstappen aan de orde. Tevens wordt u meestal gevraagd een cliënttevredenheidsvragenlijst (CQ-index) in te vullen.

Soms wordt overlegd met andere psychiaters, psychoanalytici, psychotherapeuten en/of systeemtherapeuten over lopende behandelingen om de kwaliteit van de door ons geleverde zorg te verbeteren. Dit is ook een kwaliteitseis van onze beroepsvereniging, en dit gebeurt anoniem.