spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Uw rechten

Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement is van kracht. Op aanvraag kunt u deze inzien.

Privacy
Uw behandelaar Toine den Hollander is ingeschreven in het BIG-register en is als zodanig gehouden aan het (medisch) beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een uitzondering hierop is de berichtgeving aan uw huisarts of medisch specialist, die u naar de psychiater verwezen heeft. Als u dat niet wenst dan dient u dit expliciet aan te geven waarna dat niet zal gebeuren.
Uw zorgverzekering krijgt administratieve gegevens en soms een diagnose gekoppeld aan de facturatie (ZPM) (dit is een wettelijke verplichting), nooit behandelgegevens. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken. Voor elke andere berichtgeving, elk ander overleg met andere behandelaren dan uw verwijzer, wordt vooraf uw toestemming gevraagd.
In principe worden uw huisarts en uw verwijzer, bij een onderzoek/behandeling door Toine den Hollander geïnformeerd: aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling. Als u niet wilt dat deze voor de gezondheidszorg noodzakelijke informatie wordt verstrekt, dan moet u dit uitdrukkelijk bij uw behandelaar kenbaar maken; dit wordt aan het begin van het intaketraject met u besproken.
Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is.
Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners hebben toegang tot uw gegevens, allen hebben een geheimhoudingsplicht.
U hebt recht op inzage in en kopieën van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt.

Geschillen
Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen bij het oplossen van uw problemen. Desondanks kan het gebeuren dat er verschil van mening of onvrede ontstaat over uw behandeling. Bij geschillen en conflicten verzoeken we u deze eerst met uw behandelaar te bespreken. Leidt dat niet tot overeenstemming dan kunt u zich vervolgens wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De NVvP heeft een klachtenfunctionaris die u kan helpen. Het reglement van de klachtenfunctionaris en hoe de geschillencommissie te bereiken vindt u hier.
Toine den Hollander is onderworpen aan de klachtencommissie van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in ‘s-Hertogenbosch e.o.
Indien gewenst zal uw behandelaar u het klachtenreglement ter beschikking stellen en u het adres van de geschillen- of klachtencommissie geven.

U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het Tuchtrecht.